آشنایی با NodeJs

در صورتی که می خواهید با سرویس رایانش بکتوری کار کنید لازم است آشنایی ابتدایی با NodeJs داشته باشید. به طور خاص، خوب است که در مورد مفاهیم زیر اطلاعاتی داشته باشید:

برای یادگیری این مفاهیم، استفاده از منابع زیر پیشنهاد می شود.