کاربر مهمان - رایانش

هدف از این مستند این است که بتوانید کاربران مهمان را در اپلیکیشن خود ثبت کنید. کاربر مهمان به کاربری گفته می‌شود که نام کاربری و اطلاعات عادی ثبت نام را وارد نکرده است، ولی می‌خواهید در بکتوری شناخته شود. برای مثال در حال ساخت یک بازی هستید و می‌خواهید از لیدربورد بکتوری استفاده کنید، اما کاربران بازی شما ثبت نام نمی‌کنند. از آنجایی که لیدربورد بر اساس کاربران بکتوری کار می‌کند، شما می‌توانید برای هر دستگاه موبایل که برنامه شما را نصب می‌کند، یک کاربر مهمان بسازید و همه کارهایی که با کاربر عادی می‌توانید انجام دهید، را با کاربر مهمان نیز انجام دهید.

پیش‌نیازها

 1. در صورتی که با سرویس کاربران آشنایی ندارید، به معرفی سرویس کاربران مراجعه کنید.
 2. اگر با فرآیند امنیتی ورود کاربران در بکتوری آشنایی ندارید، به فرآیند امنیتی ورود کاربران مراجعه کنید.
 3. در صورتی که ایده‌ای راجع به سرویس Cloud Code ندارید، به معرفی سرویس رایانش مراجعه کنید.
 4. در صورتی که هنوز با SDK سرویس رایانش برای اتصال به سایر سرویس‌ها آشنایی ندارید، یا آن را راه اندازی نکرده اید، به راه اندازی SDK سرویس رایانش مراجعه کنید.

ثبت نام مهمان (register-guest)

با استفاده از این سرویس، شما می‌توانید شرایطی را فراهم کنید که کاربران بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات خود، وارد سیستم می‌شوند. این نوع کاربران به عنوان مهمان در سیستم ذخیره می‌شوند و شما می‌توانید محدودیت‌هایی را برای آن‌ها در نظر بگیرید. پس از ثبت نامِ این نوع کاربران، کاربری با نام کاربری و کلمه عبور تصادفی ساخته می‌شود و مقادیر نام کاربری و کلمه عبور آن برگردانده می‌شود. شما می‌توانید در زمان دلخواه اطلاعات این کاربران را در سیستم وارد نمایید تا به کاربران عادی تبدیل شوند. لازم به ذکر است، تاریخچه فعالیت آن‌ها در سیستم نگه داشته خواهد شد (در ادامه سرویس‌های مربوط توضیح داده می‌شوند).

Backtory.Users.guestSignUp({
  success: function(guestInfo) {
    context.log("new guest created with userId = ", guestInfo.id);
  },
  error: function(error) {
    // Execute any logic that should take place if the guestSignUp fails.
  }
});

انواع پاسخ‌هایی که از این سرویس ممکن است دریافت کنید به صورت جدول زیر است که در حالت اجرای موفقیت آمیز کالبک مربوط به success صدا زده می شود و در غیر این صورت محتویات خطا در شیء error قابل دسترسی می باشد.

Tables Description
200-OK Successful
404-Not Found Your Authentication-Id is wrong
500-Internal Server Error Data access was unsuccessful
503-Service Unavailable Your service is disabled

نمونه‌ای از پاسخ دریافت شده برای guestInfo از این سرویس در حالتی که درخواست موفقیت آمیز اجرا شده و کالبک success صدا زده شده است، به صورت زیر می باشد.

{
 "id": "574d8dd5e4b0f6894e1472c7",
 "username": "Uunppq9gerou8v6d",
 "password": "Pa1hsp8jc7ergb51"
}

به کمک نام کاربری و رمز عبوری که دریافت کرده‌اید می‌توانید مانند یک کاربر عادی ورود کنید.

تکمیل ثبت نام مهمان (complete-registration)

با استفاده از این سرویس می‌توانید اطلاعات کاربران مهمان را در سیستم وارد نمایید و بدین ترتیب به کاربران اصلی سیستم تبدیل کنید. لازم به ذکر است تاریخچه فعالیت کاربران مهمان، در صورت تبدیل به کاربر اصلی، حفظ خواهد شد.

var guestInfo = {
  "userId": "USER-ID",
  "firstName":"NEW-FIRSTNAME",
  "lastName":"NEW-LASTNAME",
  "newUsername":"NEW-USERNAME",
  "newPassword":"NEW-PASSWORD",
  "email":"aaa@bbb.ccc",
  "phoneNumber":"1234"
};
Backtory.Users.completeGuestRegistration(guestInfo, {
  success: function(guestInfo) {
    // Execute any logic that should take place if the completeGuestRegistration succeeded.
  },
  error: function(error) {
    // Execute any logic that should take place if the completeGuestRegistration fails.
  }
});

انواع پاسخ‌هایی که از این سرویس ممکن است دریافت کنید به صورت جدول زیر است که در حالت اجرای موفقیت آمیز کالبک مربوط به success صدا زده می شود و در غیر این صورت محتویات خطا در شیء error قابل دسترسی می باشد.

Tables Description
200-OK Successful
403-Forbidden You are changing another user
404-Not Found Your Authentication-Id is wrong
500-Internal Server Error Data access was unsuccessful
503-Service Unavailable Your service is disabled

نمونه‌ای از پاسخ دریافت شده برای guestInfo از این سرویس در حالتی که درخواست موفقیت آمیز اجرا شده و کالبک success صدا زده شده است به صورت زیر می باشد.

{
 "instanceId": "INSTANCE-ID",
 "userId": "USER-ID",
 "username": "NEW-USERNAME",
 "firstName": "NEW-FIRSTNAME",
 "lastName": "NEW-LASTNAME",
 "email": "aaa@bbb.ccc",
 "phoneNumber": "1234",
 "guest": false,
 "active": true
}

گام بعدی