فراخوانی یک تابع - رایانش

پیش‌نیازها

 1. در صورتی که با سرویس رایانش آشنایی ندارید، به معرفی سرویس رایانش مراجعه کنید.
 2. در صورتی که هنوز با تنظیمات پنل سرویس رایانش آشنا نشده‌اید و یک تابع در آن جا نساخته‌اید، به تنظیمات پنل رایانش مراجعه کنید.

اجرای تابع رایانش از درون تابعی دیگر

فرض کنید یک تابع رایانش به نام methodA تعریف کرده‌اید و از داخل کد آن می‌خواهید تابع رایانش دیگری به نام methodB که پیش از این تعریف کرده‌اید، را صدا بزنید. در این صورت می‌توانید در تابع methodA به شیوه‌ی زیر عمل کنید:

var Backtory = require('backtory-sdk');

exports.handler = function(requestBody, context) {

  // Creating methodB Function
  var methodB = new Backtory.Function("methodB");
  var reqBody = {a: 2, b: "salam"};  // Put whatever you want
                     // in your json object.
  methodB.run(reqBody, {
    success: function(responseBody, requestId) {
      context.log("methodB call succeeded.");
      // process responseBody
      // until you call context.succeed().
    },
    error: function(error) {
      context.log("methodB failed to run.\n" +
            "Check its logs to find out about the problem.");
      context.fail(error);
    }
  });
}