ثبت‌نام/ورود - رایانش

هدف از این مستند امکان انجام کارهای اولیه با سرویس کاربران بکتوری می‌باشد. شما پس از این مستند باید بتوانید کاربر خود را ثبت نام کرده و با نام‌کاربری و رمز عبور آن ورود کنید.

پیش‌نیازها

 1. در صورتی که با سرویس کاربران آشنایی ندارید، به معرفی سرویس کاربران مراجعه کنید.
 2. اگر با فرآیند امنیتی ورود کاربران در بکتوری آشنایی ندارید، به فرآیند امنیتی ورود کاربران مراجعه کنید.
 3. در صورتی که ایده‌ای راجع به سرویس Cloud Code ندارید، به معرفی سرویس رایانش مراجعه کنید.
 4. در صورتی که هنوز با SDK سرویس رایانش برای اتصال به سایر سرویس‌ها آشنایی ندارید، یا آن را راه اندازی نکرده‌اید، به راه اندازی SDK سرویس رایانش مراجعه کنید.

ثبت‌نام کاربران (Register)

با ثبت نام، کاربر می تواند اطلاعات خود را وارد کند و در سیستم ثبت نام کند. معمولا کاربر برای ثبت نام لازم است که حداقل نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کند. در صورتی که کاربران شما ایمیل خود را نیز وارد می‌کنند، لازم است که برای پروژه خود، تایید ثبت نام از طریق ایمیل را فعال کنید. با این کار کاربرانی که ثبت نام می‌کنند تا زمانی که از طریق ایمیل، ثبت نام خود را تایید نکنند، در سیستم غیر فعال هستند. در پروژه‌هایی که گزینه تایید ایمیل فعال نباشد، همه کاربران به محض ثبت نام (و بدون نیاز به تایید از طریق ایمیل) فعال می‌گردند.

var userInfo = {
    "firstName":"FIRSTNAME",
    "lastName":"LASTNAME",
    "username":"USERNAME",
    "password":"PASSWORD",
    "email":"aaa@bbb.ccc",
    "phoneNumber": "12345678"
};
Backtory.Users.signUp(userInfo, {
  success: function(userInfo) {
    context.log("new user created with userId = ", userInfo.userId);
  },
  error: function(error) {
    // Execute any logic that should take place if the signUp fails.
  }
});


انواع پاسخ‌هایی که از این سرویس ممکن است دریافت کنید به صورت جدول زیر است که در حالت اجرای موفقیت آمیز callback مربوط به success صدا زده می شود و در غیر این صورت محتویات خطا در شیء error قابل دسترسی می باشد.

Tables Description
200-OK Successful
404-Not Found Your Authentication-Id is wrong
409-Conflict User already exists
500-Internal Server Error Data access was unsuccessful
503-Service Unavailable Your service is disabled

نمونه‌ای از پاسخ دریافت شده برای userInfo از این سرویس در حالتی که درخواست موفقیت آمیز اجرا شده و callback مربوط به success صدا زده شده است به صورت زیر می باشد.

{
 "instanceId": "INSTANCE-ID",
 "userId": "USER-ID",
 "username": "USERNAME",
 "firstName": "FIRSTNAME",
 "lastName": "LASTNAME",
 "email": "aaa@bbb.ccc",
 "phoneNumber": "12345678",
 "guest": false,
 "active": false
}

ورود، خروج و …

در sdk ی node همه کارها با استفاده از کلید master انجام می شود و شما اصلا نیازی نیست که در آن اعمالی نظیر login ، logout و … را انجام دهید. همه چیز به صورت خودکار در پشت صحنه انجام می شود.

گام بعدی